Baba Jaga w muzeum

Muzeum Gdańska niedawno uruchomiło specjalny program Darczyńca Muzeum Gdańska w ramach którego każdy może oddać przedmiot do muzeum. Jeden z darczyńców, Daniel Wojciechowski, przyniósł bardzo nietypowe rodzinne pamiątki. Zabawki zostały wyprodukowane z elastoliny w latach 30. XX wieku.
 
Elastolina (lineol) to kompozycja trocin, kleju, kazeiny oraz kaolinu (glinki porcelanowej). Masę tą umieszczało się na metalowym drucie będącym szkieletem figurki, formowało w pożądany kształt, a następnie poddawało obróbce termicznej w temperaturze do 80°C. Uzyskany model po wystygnięciu ręcznie malowano. Elastolin to także marka niemieckiej firmy O&M Hausser. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1904 roku w Ludwigsburgu k. Stuttgartu.
 
Figurki przedstawiają groźną Babę Jagę i smutną Grethel - czyli Małgosię. Wbrew obiegowej opinii czarownica nie spłonęła w piecu, a jedynie straciła rękę, poza tym ma się dość dobrze. Obie bardzo tęsknią za Jasiem - więc gdyby ktoś miał na zbyciu lub wiedział, gdzie tenże się chowa, proszę dać znać. 
 
Zostań darczyńcą
Dar­czyńcy Muzeum Gdań­ska to grono łącznie 243 osób, prze­waż­nie gdańsz­czanek i gdańsz­czan, w tym gronie aż 35 miło­śni­ków Gdań­ska pochodzi z zagranicy, w tym z Nie­miec, Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Rosji, Nor­we­gii, Kanady oraz Izra­ela. 

Muzealnicy mają nadzieję, że ta liczba nie­ba­wem ule­gnie zwięk­sze­niu dzięki pro­gra­mowi prze­zna­czo­nemu dla każ­dego, kto zechce przekazać do Muzeum Gdańska pamiąt­ki zwią­za­ne z histo­rią Gdań­ska i jego miesz­kań­ców – zarówno te z odle­głych cza­sów, jak i te, które są świadectwem dziejących się na naszych oczach wydarzeń.

W zamian za prze­ka­za­nie przedmiotu do muzealnych zbio­rów Dar­czyńca jest upraw­niony do bez­płat­nego wstępu do Muzeum, a jego goście do otrzymania biletu ulgo­wego; Dar­czyń­com i ich pamiąt­kom muzealnicy poświę­ci także wystawy cza­sowe, umoż­li­wia­jąc inte­gra­cję śro­do­wi­ska miło­śni­ków histo­rii Gdań­ska z całego świata; wszyscy Darczyńcy otrzymują upust na wydaw­nic­twa Muzeum Gdańska. 

 
info/foto: Muzeum Gdańska
 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: