Grzegorza Berendt wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

Dyrektor muzeum dr Karol Nawrocki powołał na stanowisko wicedyrektora Pana prof. dr hab. Grzegorza Berendta, który jako pierwszy zastępca dyrektora będzie odpowiadał za dział naukowy, wydawniczy, bibliotekę oraz za planowany dział dokumentacji filmowej.

Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (ur. 1964), związany jest z Instytutem Historii tej uczelni od 1985 r., w jego ramach obecnie w Zakładzie Historii Kultury i Myśli Politycznej. Jako historyk prowadzi badania nad dziejami polskich Żydów i innymi grupami ludności Pomorza Gdańskiego w XX w. Jest autorem około 90 publikacji naukowych i ponad 30 popularnonaukowych. W dorobku naukowym ma trzy samodzielne monografie i współautorstwo 7 książek. Badał dzieje Gdańska, Lęborka, Pucka, Pruszcza Gdańskiego i kaszubskich gmin wiejskich. Aktualnie realizowane projekty naukowe dotyczą zagłady Żydów na Polesiu i relacji polsko-żydowskich w okresie Holocaustu. Poza Polską prowadził kwerendy archiwalne i biblioteczne na Białorusi i Ukrainie, w Izraelu, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Kaszubskiego. Jest przewodniczącym Rady Muzeum Stutthof oraz członkiem Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau, Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego i Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności. Należy do redakcji pisma naukowego Wydziału Historycznego UG „Studia Historica Gedanensia”. Przerwy w aktywności zawodowej były spowodowane służbą wojskową; G. Berendt jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego.

W latach 2002-2007  G. Berendt pełnił funkcję kierownika Studium Podyplomowego Historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG. W październiku 2006 r. podjął na drugim etacie pracę w gdańskim oddziale IPN-KŚZpNP.   W latach 2007-2008 koordynował kwerendy prowadzone przez kilkadziesiąt osób w ramach projektu naukowego INDEX, poświęconego obywatelom RP represjonowanym przez niemiecko-nazistowskich okupantów za pomoc Żydom. Następnie aż do marca 2017 r. był koordynatorem wspierającym w ramach tego projektu. W październiku 2008 r. Prezes IPN powierzył mu stanowisko naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP w Gdańsku, które zajmował do 31 grudnia 2013 r., koordynując pracę 25 naukowców i edukatorów w Trójmieście i w Bydgoszczy, pracujących na rzecz kilku milionów mieszkańców województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części warmińsko-mazurskiego. W okresie urzędowania jako naczelnik OBEP IPN uruchomił mi.in. tzw. oddziałową serię wydawniczą. Do tej pory w jej ramach ukazało się już ponad 50 tomów w większości poświęconych dziejom Pomorza Gdańskiego i Kujaw w latach 1939-1990. Na początku 2014 r. skoncentrował na badaniach naukowych na temat zagłady Żydów na Kresach II RP, pracując nadal w Referacie Badań Naukowych OBEP IPN w Gdańsku. Od początku stycznia do końca kwietnia 2017 r. pełnił obowiązki naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku.

Grzegorz Berendt jest żonaty, małżonkowie Berendt mają dwoje dzieci.

Nagrody i odznaczenia:

-     Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim na najlepszą pracę magisterską o tematyce polsko-żydowskiej i izraelskiej za pracę pt. Żydzi w Wolnym Mieście Gdańsku 1933-1939, Warszawa 21.03.1991, organizatorzy konkursu:  Ambasada Izraela i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej;
-     Doroczna nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1995 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za rozprawę doktorską pt. Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945. Działalność polityczna, kulturalna i socjalna. Gdańsk 1996;
-     Nagroda rektora Uniwersytetu Gdańskiego zespołowa pierwszego stopnia za książkę pt. Między emigracją i trwaniem.  Syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holokauście, Warszawa 2003;
-     Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego indywidualna drugiego stopnia za pracę habilitacyjną pt. Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce;
-     Nagroda Rektora UG zespołowa drugiego stopnia za pracę zbiorową Dom ─ spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku;
-     Nagroda Rektora UG zespołowa pierwszego stopnia za książkę Dzieje Lęborka.

Medale, Odznaczenia i Ordery:

-     Złoty Krzyż Zasługi - przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16.10.2009 r.;
-     Medal Komisji Edukacji Narodowej - przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej decyzją z 9.07.20009 r.;
-     Medal Poświęcony Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim - przyznany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej (decyzja z 9.05.2005 r.);
-     Medal Chana Dżelal Ed Dina - nadany przez Narodowe Centrum Kultury Tatarów 25.11.2010 r.;
-     Pro Memoria - przyznany przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (decyzja nr 20/12; 13.02.2012 r.);
-     Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 298-2016-1 z dn. 30 czerwca 2016 r.).

Najważniejsze prace:

Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945 (Działalność kulturalna, polityczna i socjalna), wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańska 1997, ss. 327; Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945-1950),  Wydawnictwo 44, Gdańsk 2000, ss. 211; Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ss. 402; Zjednoczenie Syjonistów Demokratów „Ichud”, [w:] A. Grabski, G. Berendt, Między emigracją a trwaniem. Syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holocauście, wyd. Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2003, ss. 101-223; rozdziały V-VII, lata 1918-1989 [w:] Historia Pucka, red. A. Groth, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 1998, ss. 242-310; W Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy, [w:] Dzieje Lęborka, Wydawnictwo "Bernardinum", Lębork-Gdańsk 2009, ss. 425-554; W cieniu PZPR. Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce pod rządami komunistów (1950-1989) [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2013, ss. 171-209.

info: Muzeum II Wojny Światowej

fot. kadr z Youtube 

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: