Muzealnicy i lekarze o historii gdańskich szpitali

Muzeum Gdań­ska oraz Okrę­gowa Izba Lekar­ska w Gdań­sku oddają miło­śni­kom histo­rii Gdań­ska książkę poświę­coną śre­dnio­wiecz­nej i nowo­żyt­nej histo­rii miej­skich szpi­tali. Przy­go­to­waną przez zespół histo­ry­ków, archi­tek­tów oraz kon­ser­wa­to­rów będzie można nabyć w pro­mo­cyj­nej cenie.

Książka „Ubo­dzy, cho­rzy, sie­roty. Szpi­tale daw­nego Gdań­ska w okre­sie śre­dnio­wie­cza i nowo­żyt­no­ści” liczy 166 stron i zawiera 70 ilu­stra­cji w 6 roz­dzia­łach. Publi­ka­cję przy­go­to­wali pro­fe­so­ro­wie Adam Szar­szew­ski i Alek­san­der Piwek oraz dok­to­rzy: Kata­rzyna Darecka, Piotr Samól i Janusz Dar­gacz.

Podczas spotkania promocyjnego  z auto­rami, które odbę­dzie się w Domu Upha­gena przy ul. Dłu­giej 12 w czwar­tek, 6 lutego br., o godz. 17.00. prof. Alek­san­der Piwek i dr Piotr Samól roz­winą tematy zwią­zane z archi­tek­turą szpi­tali. Dr Kata­rzyna Darecka omówi temat daw­nych detali sto­lar­skich w Domu Dobro­czyn­no­ści i szpi­talu Bożego Ciała.

Publikację będzie można zakupić w dniu promocji w cenie 60 zł. W późniejszym terminie, aż do wyczerpania nakładu, w cenie 70 zł w sklepikach Muzeum Gdańska.

Informacje o wystawie czasowej "Ubodzy, chorzy, sieroty".

Promocja publikacji: Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średniowiecza i nowożytności

Kiedy: 6 II 2020 r. (czwartek), godz. 17:00

Gdzie: Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk

Wstęp: bezpłatny, limit miejsc: 80

Cena publikacji: 60 zł; po promocji: 70 zł

Płatności: karta płatnicza / gotówka

 

info/foto: Muzeum Gdańska

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: