Dwie nowe wystawy w Muzeum Bursztynu

Od 21 listo­pada 2019 r. w Muzeum Bursz­tynu można oglądać wystawy cza­sowe poświę­cone twór­czo­ści Mie­czy­sława Różyc­kiego oraz darom prze­ka­za­nym w 2019 r. do Muzeum Gdań­ska przez osoby pry­watne i insty­tu­cje i nowym zaku­pom. Zwie­dza­jący mogą zoba­czyć około 180 egzem­pla­rzy biżu­te­rii współ­cze­snej z bursz­ty­nem bał­tyc­kim. Wśród nagra­dza­nych w kraju i zagra­nicą przedmio­tów znaj­duje się też nowy zakup – uni­ka­towa szpila do kape­lu­sza z XVII wieku. Wystawy będzie można zwie­dzać do 28 czerwca 2020 r.

Nowo­ści w Muzeum Bursz­tynu i wyjąt­kowa szpila

Na poka­zy­wa­nej na szczy­cie wieży wię­zien­nej Zespołu Przed­bra­mia (Katowni) wysta­wie cza­so­wej znaj­dzie się kil­ka­dzie­siąt eks­po­na­tów prze­ka­za­nych przez osoby pry­watne oraz insty­tu­cje. Zwie­dza­jący będą mogli zoba­czyć replikę łań­cu­cha urzę­do­wego Pre­zy­dent Alek­san­dry Dul­kie­wicz prze­ka­zaną przez Dorotę Cenecką oraz część wyro­bów poka­zy­wa­nych już na tego­rocz­nych wysta­wach cza­so­wych „Dizajn z Domu Upha­gena”, „Janusz Wosik – in memo­riam” i „25 lat Ambe­rifu”. Do zbio­rów Muzeum Gdań­ska tra­fiły także prace wyko­nane pod­czas edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Bursz­tynniczych w Gdań­sku. Zwią­zek Miast i Gmin Mor­skich prze­ka­zał z kolei 7 obiek­tów biżu­te­ryj­nych autor­stwa cenio­nego w Euro­pie, bel­gij­skiego arty­sty Ala­ina Rog­ge­mana. Cie­ka­wym eks­po­na­tem jest naj­now­szy zakup – uni­ka­towa, sie­dem­na­sto­wieczna szpila do kape­lu­sza.

– Ten nie­po­zorny przedmiot nie ma żad­nych zna­nych odpo­wied­ni­ków w zbio­rach muze­al­nych na świe­cie. Ważąca 2,6 grama o dłu­go­ści bli­sko 8 cm żela­zna szpila cechuje się nad­zwy­czajną pre­cy­zją wyko­na­nia. Ręcz­nie tocze­nie, ide­alne dopa­so­wa­nie maleń­kich ele­men­tów deko­ra­cyj­nych wska­zują na jed­nego z naj­lep­szych gdań­skich mistrzów. W środku bursz­tynu znaj­duje się por­tret męż­czy­zny wyko­nany tak, że na powięk­sze­niu widać naj­mniej­szy detal. Na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych eks­per­tyz możemy dato­wać ją na XVII wiek – mówi Renata Ada­mo­wicz z Muzeum Gdań­ska, kura­torka wystawy cza­so­wej w Muzeum Bursz­tynu.

Bursz­tyn powo­jenny. Warsz­tat Mie­czy­sława Różyc­kiego

Ponad 130 prac uro­dzo­nego w 1919 r. we Lwo­wie złot­nika i jubi­lera to wyjąt­kowa podróż w lata 50–60. XX wieku. Na wysta­wie zoba­czymy przedmioty zwią­zane ze sztuką sakralną, a także wyroby jubi­ler­skie z widocz­nymi inspi­ra­cjami kowal­stwem arty­stycznym oraz sztuką ludową. Twór­czość zmar­łego w 1995 roku arty­sty jest spójna este­tycz­nie i wyróż­nia się tech­niczną bie­gło­ścią rze­mieśl­ni­czą.

– Wystawa cza­sowa poświę­cona Mie­czy­sławowi Różyc­kiemu to nie tylko biżu­te­ria. To moż­li­wość pozna­nia „od kuchni” powo­jen­nych warsz­ta­tów bursz­tyn­ni­ków i ich codzien­nej pracy. Dzięki doku­men­tom, foto­gra­fiom i innym przedmio­tom poznamy jak wytwa­rzano przedmioty znaj­du­jące się w gablo­tach od wstęp­nego pro­jektu do efektu – mówi Joanna Grą­żaw­ska z Muzeum Gdań­ska, kie­row­nik Muzeum Bursz­tynu i kura­torka wystawy.

Obie wystawy będzie można zwie­dzić do 28 czerwca 2020 r. w cenie biletu wstępu do Muzeum Bursz­tynu (12 zł / nor­malny / 6 zł ulgowy, 20 zł rodzinny), albo bez­płat­nie w ramach Karty Miesz­kańca. Wystawy będą nie­czynne zimą w ponie­działki i wtorki, a od 1 maja przy­szłego roku – w ponie­działki.

Wystawy: „Mie­czy­sław Różycki. Pol­ska powo­jenna biżu­te­ria z bursz­ty­nem” & „Nowo­ści w Muzeum Bursz­tynu”

Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, Sala Sądowa / Antre­sola, ul. Targ Węglowy 26

Zwie­dza­nie: 22 listo­pada 2019–28 czerwca 2020 r.

Sezon zimowy (do 30 kwiet­nia 2020)

pn., wt. – zamknięte

śr., pt. so. 10:00–16:00

czw. 10:00–18:00

nd. 11:00–16:00

Sezon letni (od 1 maja 2020)

pn. – zamknięte

wt. -so. 10:00–18:00

nd. 11:00–18:00

Bilety można kupić do 45 min przed zamknię­ciem muzeum

Ceny: 12 zł nor­malny / 6 zł ulgowy / 20 zł rodzinny (1–2 doro­słych, 2–6 dzieci do 18 roku życia)

info/foto: Muzeum Gdańska

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: